TOIMITUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Valmismatkalain tarkoittamia valmismatkoja Tärppi Matkat Oy
toteuttaa ainoastaan yritysasiakkaille
1.Soveltamisala

1.1.Näitä ehtoja sovelletaan yritysten ja yhteisöiden ja
Tärppi Matkat Oy:n välisiin sopimuksiin.
Kuluttaja-asiakkaiden ja Tärppi Matkat Oy:n välisissä
sopimuksissa noudatetaan kuluttajansuojalakia sekä lakia
valmismatkoista.

2. Matkasopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Tärppi Matkat Oy vastaa siitä, että matka on sopimuksen
mukainen. Vastuu koskee myös Tärppi Matkat Oy:n sopimuksen
täyttämiseksi käyttämien muiden elinkeinonharjoittajien
suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt).

2.2. Sopimuksen sisältö
Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on
sovittu asiakkaan ja Tärppi Matkat Oy:n kesken. Sopimuksen
sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon Tärppi Matkat Oy:n
esitteissä ja muussa markkinoinnissa sekä tarjousasiakirjoissa
olevat tiedot.
3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen, viivästyskorko
ja perintäkulut

3.1. Asiakasta sitova sopimus syntyy,

kun asiakas tilaa matkan sähköpostitse tai muuten
kirjallisessa muodossa ilman että Tärppi Matkat Oy lähettää
erillistä tilausvahvistusta
kun tilaus tehdään puhelimitse eikä sähköpostitse,
tekstiviestillä tai kirjallisesti saamaansa
varausvahvistukseen reagoi 3 vuorokauden kuluessa
Mikäli matka-ajankohtaan on aikaa enintään 7 vrk, on tilaus
sitova välittömästi.
3.2. Matkahinta on maksettava tarjouksessa mainitussa ajassa
tai mikäli asiasta ei ole erikseen sovittu, 7 päivän kuluessa
matkan päättymisestä.

3.3.Viivästyskorko yritysasiakkaille on 16 %. Ensimmäinen
huomautuslasku lähetetään, mikäli asiakas ei ole laskua
maksanut, aikaisintaan14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.
Ensimmäisessä huomautuslaskussa on enintään 14 päivän
viivästyskorkovaatimus sekä 10 €:n perintäkulut.

Mikäli asiakas ei maksa laskua huomautuslaskun eräpäivään
mennessä, antaa Tärppi Matkat Oy saatavan perintätoimiston
perittäväksi.

4. Asiakkaan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

4.1. Tarjouksessa on mainittu matkan peruutusehdot. Ellei
peruutusehtoja ole mainittu, on matkan hinta maksettava
kokonaisuudessaan, mikäli peruutus tulee asiakkaan taholta.

4.2. Jos matkaa ei peruuteta eikä asiakas saavu sovitulle
lähtöpaikalle sovittuun aikaan , on asiakas velvollinen
maksamaan matkasta sovitun hinnan.

4.3. Erityisenä syynä ei pidetä esimerkiksi asiakastilaisuuden
peruuntumista siitä syystä, että osa tai kaikki kutsutut eivät
voi matkalle osallistua perhesyiden tai työtilanteen vuoksi.

5. Asiakkaan oikeus peruuttaa matka Tärppi Matkat Oy:n
tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi

5.1. Asiakas voi peruuttaa matkan, jos
a) Matkalle lähdön tai kotiinpaluun ajankohta siirtyy
sovitusta yli 5 tunnilla
Tärppi Matkat Oy:n ja/tai sen alihankkijoiden toimien
johdosta,
b) Tärppi Matkat Oy muutoin muuttaa olennaisesti
matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi
matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen
muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi
laskevaa muutosta,
c) asiakkaalla on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa
voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen terveyttään tai
henkeään vaarantamatta
d) asiakkaalla on muutoin painava syy olettaa, että Tärppi
Matkat Oy:n suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava matkan
peruuttamisesta Tärppi Matkat Oy:lle.

5.3. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa
Asiakkaalla on oikeus saada takaisin matkan hinta.

6. Asiakkaan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

6.1. Asiakkaalle on oikeus maksamalla toimistokulut luovuttaa
sopimukseen perustuvat oikeutensa taholle, joka täyttää
mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot.
Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti
matkan hinnan ja toimistokulujen maksamisesta Tärppi Matkat
Oy:lle. Luovutuksesta on ilmoitettava Tärppi Matkat Oy:lle
viimeistään 24 tuntia ennen matkan alkamista.

7. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

7.1. Asiakkaan on noudatettava matkan aikana viranomaisten,
Tärppi Matkat Oy:n tai sen edustajan edustajan antamia matkan
toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä
järjestyssääntöjä.

7.2. Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella
tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa Tärppi Matkat
Oy:lle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla
yllämainittuja määräyksiä.
8. Tärppi Matkat Oy:n oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä
muutoksia

8.1. Jos Tärppi Matkat Oy ei voi siitä riippumattomista syistä
noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, Tärppi Matkat Oy:llä on
oikeus muuttaa yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja
aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka
eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on
ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista.

8.2. Asiakas on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta
velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut
ottaen kuitenkin huomioon, mitä on määrätty oikeudesta
hinnanalennukseen.

9. Tärppi Matkat Oy:n oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

9.1. Tärppi Matkat Oy:llä on oikeus peruuttaa matka, jos
a) Tärppi Matkat Oy:n mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla
tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti
vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden
luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia
taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida
toteuttaa vaarantamatta asiakkaan henkeä tai terveyttä.
Peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin
mahdollista.

9.2. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan 9.1.
perusteella, asiakas saa vaatia uuden vastaavan matkan
sovittuun hintaa, jollei korvaavan matkan järjestämisestä
aiheudu Tärppi Matkat Oy:lle kohtuuttomia kustannuksia tai
kohtuutonta haittaa.
Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa
alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin
sovittuja palveluksia, asiakkaalle on palautettava hinnan ero
tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa.

10. Virhe ja virheilmoitus

10.1. Tärppi Matkat Oy:n suorituksessa on virhe, jos matka ei
palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä
on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,

10.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan
kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita,
joihin asiakas on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella
voinut kohtuudella varautua. Tällainen on esimerkiksi kovan
tuulen aiheuttama kalastusohjelman- ja/tai -tavan muutos.

10.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista
matkakohteeseen tai aikaisempaa tai viivästynyttä
kotiinlähtöä, jos muutos johtuu Tärppi Matkat Oy:stä
riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy alle
tai pitenee enintään 6 tuntia. Jos muutoksen syynä on
poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä
mainittua aikamäärää kaksinkertaisena.

10.4. Virheilmoitus
Asiakas ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä
Tärppi Matkat Oy:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän
havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on
ilmoitettava Tärppi Matkat Oy:n edustajalle niin pian kuin
mahdollista.
Edellä mainittu ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta
virheeseen, jos Tärppi Matkat Oy tai muu
elinkeinonharjoittaja, jota Tärppi Matkat Oy on käyttänyt
apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän
huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

11. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

11.1. Virheen korjaaminen
Tärppi Matkat Oy:n on korjattava virhe viivytyksettä omalla
kustannuksellaan. Tärppi Matkat Oy saa kuitenkin kieltäytyä
korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia
tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä korjaamisesta,
jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

11.2. Hinnanalennus
Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä Tärppi Matkat Oy:n
kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, asiakkaalla
on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jos asiakas ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita
palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä
perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

12. Vahingonkorvaus

12.1. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja
varallisuusvahingosta, jonka Tärppi Matkat Oy:n suorituksessa
oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko
johtuu Tärppi Matkat Oy:n tai tämän sopimuksen täyttämisessä
käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi
kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen
korvausvastuusta Tärppi Matkat Oy:n on osoitettava, ettei
huolimattomuutta ollut tämän puolella.

12.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä
asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja yöpymisen
järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.

12.3. Asiakkaan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää
parhaansa mukaan. Tärppi Matkat Oy ei vastaa vahingosta, joka
on aiheutunut asiakkaan omasta tuottamuksesta.
Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton
ottaen huomioon asiakkaan mahdollinen myötävaikutus, Tärppi
Matkat Oy:n mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon
syntyminen sekä muut olosuhteet.

12.4. Merikuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta
otetaan Tärppi Matkat Oy:n vahingonkorvauksen suuruutta
arvioitaessa huomioon, mitä merilaissa on säädetty.

12.5. Ylivoimaiset tilanteet
Tärppi Matkat Oy ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu
ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta
syystä, jota Tärppi Matkat Oy tai sen apunaan käyttämä
elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman
huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi
sotatoimet, luonnonmullistus, tekniset viat, lakko ja
vastaavat tapahtumat.
Tärppi Matkat Oy:n on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä
tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan
niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman
pieneksi.

13. Korvausvaatimukset

13.1. Korvausvaatimukset on esitettävä Tärppi Matkat Oy:lle
kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluttua matkan
päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä
syytä.

14. Riita-asiat

14.1. Asiakas voi saattaa riita-asian myös matkustajan
kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.